طراحی واعتبارسنجی الگوی مرشدیت سازمانی در سیستم آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

مرشدیت سازمانی یکی از مفاهیم اساسی مدیریت است که اخیراً از منظر علمی و عملی با اقبال فراوانی همراه بوده است. هدف این مطالعه ، طراحی و اعتباریابی الگوی مرشدیت سازمانی در نظام آموزش عالی با رویکرد آمیخته است. این مطالعه از نظر بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش مقطعی است. در بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراترکیب، اقدام به شناسایی مولفه‌های اصلی و فرعی پژوهش گردید. در ادامه و جهت ارائه الگو از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC و برای اعتباریابی الگو از تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. جامعه آماری در بخش ارائه الگو خبرگان و اساتید صاحب‌نظر و در بخش اعتباریابی الگو کارشناسان نظام آموزش عالی کشور بودند. در بخش ارائه الگو از روش‌ غیراحتمالی و به صورت هدفمند‌ از دیدگاه 11 نفر استفاده شد. در بخش اعتباریابی الگو نیز حجم نمونه 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. نتایج نشان داد که نظام مرشد یت سازمانی در آموزش عالی به عنوان عامل اساسی مدل با شایستگی مرشدان رابطه دارد. شایستگی مرشدان خود با فعالیت‌ها، اقدامات اجرایی و کیفیت روابط میان مرشد و مرید رابطه دارد. این عوامل نیز فرهنگ مرشدیت نظام آموزش عالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به رفتارها و حمایت‌های مرشدانه منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating the organizational mentoring model in the higher education system: A structural-interpretive approach

نویسندگان [English]

  • amin abzan 1
  • , shahram hafeze 2
  • , abdolkhalegjh gholami 3
1 PHD Student in Public Administration, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Department of Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
3 Department of Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

Organizational mentoring is one of the basic concepts of management, which recently has been noticed both scientifically and practically. The purpose of this study is to design and validate an organizational mentoring model in higher education system of Iran with a mixed method approach. This study is a cross-sectional research from time dimension. We used a sample survey questionnaire for data collection. In the first part of the research, we applied a meta synthesis approach to identify the main and sub-components of the research. In order to present the model, the structural-interpretive modeling method and MICMAC software were used. We used   the partial least squares technique with Smart PLS software to validate the model. The statistical population in model designing part composed of 11 experts and professors who were selected via an improbable method   and for model validation, 384 experts were randomly selected from the country’s higher education staff. The results show that the organizational mentoring system in higher education as the underlying factor of the model affects the competency of mentors. The competence of mentors affects their activities, executive actions and the quality of relationships between mentor and disciple. These factors also influence the mentoring culture of the higher education system and ultimately promote mentoring support and behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational mentoring
  • higher education system
  • mentoring culture