روش‌های تسهیل ایده‌پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه توسعه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ایده‌ پردازی مرحله اول و هسته محوری کارآفرینی است، اما در پژوهش‌های پیشین توجه اندکی به تسهیل‌گری آن شده است. پژوهش حاضر در جستجوی روش‌هایی است که می‌توانند ایده‌ پردازی کارآفرینانه را تسهیل کنند. برای نیل به این هدف یک مرور جامع نظام مند بر روی یافته‌های پژوهش‌های مرتبط پیشین انجام شده است. چهل و دو مقاله در این مرور مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از تحلیل مضمون، مجموعه ای از روش های تسهیل ایده‌پردازی شناسایی و دسته بندی شدند. پژوهشگران، آموزش، یادگیری از تجربه، ارتباط با تسهیل‌گر، شبکه سازی، شرکت در چالش و رقابت، اجرای پروژه و استفاده از تکنیک های تحریک ذهن را برای تسهیل ایده‌پردازی پیشنهاد داده اند. مشاهده شد که با به‌کارگیری روش‌هایی که ابعاد "شناختی" و "رفتاری" کارآفرینان بالقوه را تحت تاثیر قرار می‌دهند می‌توان ایده‌پردازی کارآفرینانه را تسهیل نمود و نتایج آن در کمیت و کیفیت ایده‌های فرد نمود پیدا می‌کنند. در نتیجه این مرور، یک چارچوب منسجم از روش‌ها در قالب طیفی از شناختی تا رفتاری شکل گرفته است که می‌تواند سرآغاز سلسله پژوهش‌هایی جهت بررسی روش‌های تسهیل‌گری معرفی شده و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facilitating methods of entrepreneurial Idea generation: A literature review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Ghafourian 1
  • qanbar mohammadi elyasi 2
  • Mahmud Ahmadpur Dariani 3
  • jahangir yadollahi farsi 3
1 PhD Candidate, Department of Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Idea generation is considered as a core to entrepreneurship, but it has not been researched enough compared to other related phases, nor has its facilitation stage been studied adequately. The purpose of this study is to search and studies the methods that lead to facilitating entrepreneurial ideation. We did conduct a comprehensive systematic literature review over previous researches that has been indexed in Scopus database. Following a screening of 111 related documents, we found 42 related journal papers to be studied by thematic analysis approach. The results indicate that the methods were grouped into 7 categories and 39 sub-categories. The main categories include: Education, Networking, Practical Experiences, Performing Projects, Communicating Facilitators, Challenges and Mind Stimulating Techniques. These methods affect ideas quantity and quality through cognitive and behavioral changes. As the studies in the field are not integrated and structured, a spectrum from cognitive to behavioral methods is defined as the contribution of this research. Future researches are required to test each method and combinations of them and their effects on ideation skills and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial ideation؛ facilitation؛ cognitive facilitation methods؛ Behavioral facilitation methods
  • systematic literature review