انتخاب کانال بهینه توزیع در زنجیره تأمین الکترونیک محصولات تند گردش مصرفی (FMCG)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

امروزه بیش از هر زمان دیگری، بر ضرورت یک سیستم توزیع یکپارچه و هماهنگ برای کلیه صنایع، خصوصاً کالاهای تند گردش مصرفی تاکید می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب کانال توزیع، اولویت‌بندی این معیارها، بر مبنای اهمیت آن‌ها، در بستر زنجیره تأمین الکترونیک در شرکت ویرا روش پایا است. در مرحلة تعیین چارچوب پژوهش و بررسی کانال‌های توزیع فیزیکی موجود، ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از یک پرسش‌نامه با طیف لیکرت و نظرسنجی از 10 خبره در حوزة فروش و توزیع محصولات تند گردش مصرفی که به زنجیره تأمین الکترونیک شناخت و آگاهی کامل دارند، 2 معیار اصلی و 11 زیر معیار شناسایی و نهایی شد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری بهترین - بدترین فازی وزن هر یک از معیارها استخراج و معیارها اولویت‌بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از وزن‌های استخراج شده در مرحله قبل، از تکنیک تصمیم‌گیری واسپاس فازی و نظرسنجی از 3 تصمیم‌گیرنده در شرکت مورد مطالعه، انتخاب کانال توزیع انجام شد. با توجه ‌به نتایج، در بیان معیارهای اصلی هزینه و خدمات، معیار خدمات با وزن 607/0 مهم‌ترین معیار و معیار هزینه با وزن 394/0 به‌عنوان معیار با اهمیت کمتر تعیین شدند. همچنین از میان زیر معیارها، زیر معیار هزینه حمل‌ونقل با وزن 402/0 مهم‌ترین زیر معیار و قابلیت مشاهده سفارش با وزن 066/0 کم‌اهمیت‌ترین زیر معیار انتخاب کانال توزیع است و دیگر زیر معیارها به ترتیب تنوع محصول، تجربه مشتری، زمان پاسخگویی، هزینه انبار و موجودی، هزینه تجهیزات و تسهیلات، دسترسی به محصول، بازگشت‌پذیری، هزینه اطلاعات، زمان عرضه به بازار و قابلیت مشاهده سفارش تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal distribution channel selection in electronic supply chain of fast moving consumer goods

نویسندگان [English]

  • Ameneh khadivR 1
  • Fatemeh Mojibian 2
  • Seyedeh Gazal Jafari 3
1 Associate Professor, Department of Information Technology Management, School of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University
2 PhD in Management, Department of Industrial Management, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University
3 Master's student, Department of Information Technology Management, School of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University
چکیده [English]

Due to the globalization of industries and its becoming more competitive, today more than ever, the necessity of an integrated and coordinated distribution system is emphasized for all industries, especially for fast moving consumer goods. The purpose of this study is to identify the influencing criteria in selection of distribution channel based on their importance in the context of electronic supply chain of fast moving consumer goods and prioritize them based on their importance in Vira Ravesh Paya Company which is operating in the field of sales and distribution in e-commerce space. At the stage of determining the research analytical framework, we reviewed the relevant literature and distributed a questionnaire among 10 experts in the field of sales and distribution of fast-moving consumer goods who had adequate knowledge in the electronic supply chain area. The analysis of data revealed there are 2 main criteria and 11 sub-criteria. Then, we applied the best-worst fuzzy decision making technique in order to find the weight of each criterion. Lastly, the information from the weights extracted in the previous step, using a fuzzy WASPAS technique and using  a survey by 3 decision-makers who had participated in the company’s previous study,  the distribution channel has been selected. According to the results, in expressing the main cost and service criteria, the service criterion with a weight of 0.607 was determined as the most important criterion and the cost criterion with a weight of 0.394 was determined as the least important criterion. Also, among the sub-criteria, the transportation cost sub-criterion with a weight of 0.402 is the most important sub-criterion and the order visibility with a weight of 0.066 is the least important sub-criterion of choosing the distribution channel. The other sub-criteria are product variety, customer experience, response time, warehouse and inventory cost, equipment and facilities cost, product availability, returnability, information cost, time to market and order visibility were determined. Then, as a result of the fuzzy WASPAS feedback decision making technique, the distribution channel option, which is storage by the manufacturer/distributor and pickup by the customer, won the first place regarding the optimal distribution channel in the electronic supply chain of fast moving consumer goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal distribution channel selection
  • electronic supply chain
  • fast moving consumer products