رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده ازپرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Quality of Corporate Governance and Corporate Performance in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Due to the agency problem, managers may not use company resources to increase shareholders’ value. Experts believe that improving corporations' governance is the best way to solve this problem. Corporate governance includes those criteria which increase decentralization of corporate controls and through which the power of managers to trace their own benefits will be reduced and it also improves corporate performance. The purpose of this research proposal is to rate corporate governance of firms and to investigate the effect of that on the corporate performance. To proxy quality of governance, we propose the construction of a governance index (GOV-I) for the companies compounding the sample. This governance index includes 25 different corporate governance criteria. These criteria are grouped into three governance category indices, which are then combined to produce a single overall index. These three categories are transparency, board structure and ownership structure. We collected data from 90 firms in the fiscal year 1385 and tested the hypothesis with regression method. The result shows that there is not a meaningful relationship between quality of governance and corporate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance index
  • corporate performance
  • institutional shareholder
یحیی حساس یگانه زهره رئیسی  سید مجتبی حسینی (1388) رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال 4 (شماره 13), 75-100 Yahya Hassas Yeganeh Zohreh Raeesi Seyed Mojtaba Hoseini (2009) Relationship between Quality of Corporate Governance and Corporate Performance in Tehran Stock Exchange Volume 4 (Number 13), 75-100