تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد عاطفی و دلبستگی به کار مورد مطالعه: کتابداران دانشگاهی کشور

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم فلات­زدگی شغلی مدتهاست که در ادبیات کارراهه شغلی، مورد توجه و بحث قرار گرفته است. فلات­زدگی شغلی، وقتی اتفاق می­افتد که فرد در پستی قرار بگیرد که احتمال ترفیع یا افزایش مسئولیت­هایش غیر ممکن باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان فلات­زدگی شغلی ادراک شده کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی کشور و تأثیر آن بر تعهد عاطفی و دلبستگی به کار آنان است. برای این منظور، اطلاعات جمع­آوری شده به­صورت تصادفی به دو روش دستی و الکترونیکی از نمونه­ای 537 تایی کتابداران شاغل در سطوح و رده­های مختلف شغلی کتابخانه­های دانشگاهی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد میزان فلات­زدگی شغلی (فلات ساختاری و فلات محتوایی) در کتابداران دانشگاهی، بیش­تر از حد متوسط است و در حالی­که جنسیت لفرلد در ادراک فلات­زدگی شغلی تفاوت معناداری ایجاد نکرده است، اما سابقه کار بیش­تر و ساعات طولانی­تر کاری باعث ادراک فلات­زدگی بیش­تر در بین کتابداران دانشگاهی مورد بررسی شده است. علاوه بر این، تحلیل­های رگرسیونی نشان می­دهد فلات شغلی ادراک شده، بر دلبستگی به کار و تعهد عاطفی کتابداران تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر، کتابدارانی که فلات­زدگی بیش‌تری را ادراک کرده­اند، دلبستگی به کار و تعهد عاطفی کمتری را نیز گزارش نموده­اند. با این وجود، عامل انگیزه درونی، رابطه بین فلات­زدگی شغلی با تعهد عاطفی و دلبستگی به کار را تعدیل کرده است. به عبارت دیگر، کتابداران فلات زده‌ای که انگیزه درونی بیش­تری داشته‌اند، به نسبت افرادی که انگیزه کمتری داشته‌اند، تعهد عاطفی و دلبستگی به کار بیش­تری را گزارش کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of career plateau on affective commitment and job involvement: A study among academic librarian

نویسنده [English]

  • Marjan Fayyazi
چکیده [English]

The concept of career plateau has been discussed in the career management literature for some time. Career plateauing occurs when employees reach a position in the organization from which they are unlikely to be further promoted or given positions of increased responsibility. The purpose of this study is to examine the perceived career plateau of academic librarians and its impact on affective commitment and job involvement. The data analyzed in this study was collected from 537 questionnaires which were filled either manually or electronically by librarians. The results show that the rate of job Plateau (structural Plateau and content Plateau), is more than average among librarian, In spite of gender which does not make a significant difference in the perception of job plateau among librarian, tenure and longer working hours lead to greater perceived career plateau. Moreover, regression analyses results indicate that the impact of career plateau on affective commitment and job involvement is significant, meaning that the librarians perceiving more career plateau have less job involvement and affective commitment. Interestingly, interstice motivation plays a moderator role between the job Plateau and both mentioned dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career plateau
  • structural plateau
  • content plateau
  • job involvement
  • affective commitment
  • interstice motivation