سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران

چکیده

امروزه، محیط بیرونی بسیاری از سازمان‌های بخش عمومی را میتوان به صورت بی نظمی روز افزون، تحمیل یک پویایی، تهدید، و مجموعۀ پیچیدهای از شرایط برای مدیران توصیف کرد. در چنین شرایطی کارآفرینی بخش عمومی از طریق تأکید بر انعطاف‌پذیری، سازگاری، سرعت، و نوآوری، میتواند پاسخ استراتژیک مؤثری به بی نظمی های محیطی باشد. با این وجود علیرغم توجه گسترده به موضوع نوآوری و کارآفرینی در بخش عمومی در سطح جهانی، هنوز شواهد کمی بر وجود یک پارادایم و مدل تأیید شده مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب، در پی پاسخگویی به سه سوال است؛ کارآفرینی بخش عمومی چگونه در ادبیات تعریف شده؟ پیشایندها یا پیش‌نیازهای پیاده-سازی کارآفرینی در سازمان‌های بخش عمومی کدامند؟ و چه پیامدها و خروجی‌هایی را می‌توان از پیاده‌سازی کارآفرینی در سازمان‌های عمومی،انتظار داشت؟ تحلیل کدگذاری‌ها و ترکیب محتوای مقالات منتخب از سه پایگاه اطلاعات علمی در فاصلۀ سال‌های 2000 تا 2016، به شکل مدلی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی استخراج و در این مقاله معرفی شده است. 
 
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Do Public Sector Organizations Become Entrepreneurs?

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Feyzbakhsh 1
  • Asef Karimi 2
  • Samaneh Arabshahi 3
چکیده [English]

Today, the external environment of many public sector organizations can be described as the increasing turbulence, the imposition of dynamics, threat, and a complex set of conditions for managers. In such a situation, public entrepreneurship can be a strategic response to environmental turbulence through an emphasis on flexibility, adaptability, speed, and innovation. However, despite widespread attention to the issue of innovation and entrepreneurship in the public sector at the global level, there is still little evidence of the existence of a confirmed paradigm and model. Using the meta-synthesis approach, the present study seeks to answer three questions: 1) How the public entrepreneurship has been defined in the literature? 2) What are the antecedents or prerequisites of the implementation of entrepreneurship in public and state organizations? and 3) What outcomes and consequences can be expected from the implementation of entrepreneurship in public sector organizations?  The analysis of contents of the selected articles from the three scientific databases in the period of 2000-2016 were extracted in three levels, including individual, organizational, and environmental, which are introduced in this paper.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship
  • Organizational Innovation
  • Public organizations
  • public sector