دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1387، صفحه 1-170