دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1392 
6. نقش ابعاد سنتی و مجازی بانکها در بانکداری الکترونیکی آنها

صفحه 131-151

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ افشین قاسمی؛ سارا سلیمانی