دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1394 
طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین


بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران

صفحه 146-158

فاطمه پریشان؛ هاشم آقازاده؛ محمد علی شاه حسینی