دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1397، صفحه 1-190 
شناسایی و مفهوم‌پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک

صفحه 1-21

علی بیاضی طهرابند؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی فرد


بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

صفحه 91-110

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

صفحه 111-130

مهدی مهرانپور؛ سعید صیادی صیادی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه