دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، خرداد 1402 
سناریوهای تاب آوری زنجیره تامین شرکت کاله در افق 10 ساله

صفحه 135-162

فرهاد نظری زاده؛ سید حسام الدین متولی؛ فرزانه میر شاه ولایتی