دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، اسفند 1401 
الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران

صفحه 1-43

مینا مظاهری تهرانی؛ سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ شمس السادات زاهدی؛ وجه الله قربانی زاده