طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی