موضوعات = مدیریت دولتی
طراحی مدل جامع رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه

دوره 18، شماره 70، شهریور 1402، صفحه 87-113

سید مجتبی حسینی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی؛ علی سعیدی


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های تجربیات کارکنان: رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1402، صفحه 1-26

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ احسان قلعه‌بانی


ظهورمفهوم بار اداری(دردسرهای اداری) در مدیریت دولتی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1402، صفحه 55-77

نرگس سروستان؛ حسن عابدی جعفری


ارائه و اعتبارسنجی مدل جذب منابع انسانی مبتنی بر اسناد بالادستی ‌( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی کشور)

دوره 18، شماره 69، خرداد 1402، صفحه 78-104

سعید کرامتی تولایی؛ حبیب‌الله دعایی؛ ابوالفضل کاظمی


الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران

دوره 17، شماره 68، اسفند 1401، صفحه 1-43

مینا مظاهری تهرانی؛ سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ شمس السادات زاهدی؛ وجه الله قربانی زاده


انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه

دوره 17، شماره 68، اسفند 1401، صفحه 75-101

وحید قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ اصغر صرافی زاده


طراحی الگوی خط‌مشی گذاری‌ علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان‌های دانش‌بنیان

دوره 17، شماره 68، اسفند 1401، صفحه 103-123

احدالله انگزی قدس؛ حسن گیوریان؛ کرم اله دانشفرد