تعداد مقالات: 330
26. روش‌های توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های خانوادگی کارآفرین ایرانی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 1-37

حسین صامعی؛ سید علیرضا فیض بخش


27. طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی


28. نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 1-28

سیمینه آقاجانیان؛ علینقی مشایخی


29. الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-24

ابوالحسن فقیهی؛ سید عباس کاظمی بیدگلی


30. تحقق دوسوتوانی سازمانی از طریق طراحی رابطه بازاریابی و فروش

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-24

مهدی قندی آرانی؛ منوچهر نجمی


31. ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-24

سید فرهاد حسینی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدلله کردنائیج؛ پرویز احمدی


32. طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


33. طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین


35. شناسایی و اولویت بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 1-41

رضا واعظی؛ فتاح شریف زاده؛ محسن محمدی


36. وضعیت سرمایه فکری در ایران و کشورهای منطقه در راستای چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 1-26

حبیب‌اله رعنایی کردشولی؛ بهروز فرهنگیان؛ محمود امینی


38. عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی: مطالعه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 1-26

سیده لعیا مرتضوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


39. الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 1-24

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


41. آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی


42. سازمان مانا: کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در طراحی ساختار سازمانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 1-20

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل با عرض؛ محمود دهقان نیری


43. مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


44. چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری: مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی ومعطر در ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 1-20

بهمن حاجی‌ پور؛ حسین خصاف مفرد؛ سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین خورشیدی


45. شناسایی و مفهوم‌پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-21

علی بیاضی طهرابند؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی فرد


46. حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-19

امیرعلی مهاجرانی؛ علینقی مشایخی؛ مسعود طالبیان


47. نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-19

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


48. طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در نظام سلامت کشور

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-30

طاهره جلالی خان آبادی؛ سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده


49. تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 2-23

ابوالحسن فقیهی؛ رویا چگینی؛ عسل آغاز